Statech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

V Dolních Beřkovicích, dne 24.1.2016

1.              ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         Společnost STATECH s.r.o., IČ 274 02 975, se sídlem Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111021 (dále jen STATECH), vydává v souladu s ustanovení §1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem zařízení (dále jen VOP).

1.2.         Právní vztahy mezi STATECH a právnickými či fyzickými osobami (dále jen Nájemci) při pronájmu zařízení se řídí Smlouvou a těmito VOP.

1.3.         Tyto VOP se stávají součástí každé Smlouvy a určují část jejího obsahu, nestanoví-li Smlouva jinak. Odchylná úprava ve Smlouvě má před zněním těchto VOP přednost.

2.              DEFINICE

2.1.         Mimo výrazů definovaných na jiných místech těchto VOP, definice a jiná ustanovení tohoto článku 2 se uplatní v celých VOP:

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

Zařízení znamená zařízení, které je předmětem Smlouvy a jehož specifikace je provedena každou jednotlivou Smlouvou;

Smlouva znamená smlouvu o nájmu Zařízení uzavřenou mezi STATECH a Nájemcem dle článku 3 těchto VOP; a

Strana znamená smluvní stranu Smlouvy.

2.2.         Nadpisy v těchto VOP slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení těchto VOP.

3.              UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.         Na základě objednávky Nájemce zašle STATECH Nájemci potvrzení objednávky představující návrh na uzavření Smlouvy, který bude obsahovat zejména specifikaci Zařízení, dobu nájmu, výši nájemného a dalších plateb (doprava, manipulace), místo převzetí / odvozu a odkaz na tyto VOP.

3.2.         Jestliže Nájemce v reakci na návrh dle článku 3.1 nezašle STATECH vlastní odlišný návrh na uzavření Smlouvy, má se za to, že k přijetí návrhu STATECH došlo nejpozději převzetím Zařízení. Obsah návrhu STATECH se stává součástí Smlouvy. Pro účely tohoto odstavce se za odlišný návrh považuje návrh obsahující jakékoliv dodatky či odchylky oproti původnímu návrhu STATECH, byť by podstatně neměnily jeho podmínky. Ustanovení §1740 odst. 3 věta první Občanského zákoníku se nepoužije.

4.              NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.         Nájemce je povinen platit nájemné ve výši dle Smlouvy. Doprava a manipulace je Nájemci účtována zvlášť, přičemž dny přepravy se počítají jako dny pronájmu. Doprava a manipulace budou, z pohledu DPH, považovány za vedlejší výdaj k poskytnutému nájmu.

4.2.         Nájemné je kalkulováno bez spotřebovaných pohonných hmot. Nedoplní-li Nájemce ke konci nájmu pohonné hmoty do původního stavu, bude kalkulace nájemného upravena tak, že do celkové částky nájemného bude rovněž zahrnuta částka, která bude stanovena jako součin rozdílu mezi původním a konečným stavem pohonných hmot, a jejich cenou, přičemž cena 1 litru pohonných hmot bude vypočítána na základě cen platných na trhu ke dni výpočtu s příplatkem 5,- Kč/l za manipulaci.      

4.3.         Pokud nebude ukončení provozu Zařízení ohlášeno do 15.00 hodin předcházejícího pracovního dne, bude další den (den vrácení zařízení) účtován jako den pronájmu.

4.4.         Faktury (daňové doklady) budou zasílány na adresu Nájemce. V případě nájmu v trvání do 30 dnů bude faktura vystavena po ukončení nájmu. V případě nájmu v trvání více než 30 dnů budou faktury vystavovány vždy po 30 dnech nájmu a po ukončení nájmu. Splatnost faktur je 14 dnů od jejich vystavení, není-li mezi STATECH a Nájemcem dohodnuto jinak.

4.5.         Veškeré částky, které mají být dle VOP či Smlouvy hrazeny Nájemcem a které představují úplatu za jakékoli plnění pro účely DPH, jsou vyjádřeny bez DPH. Nájemce je rovněž povinen (společně se zaplacením úplaty za toto plnění) zaplatit STATECH částku odpovídající zákonné výši DPH.

4.6.         Pro účely DPH považují Strany nájem Zařízení za průběžně poskytovaný s tím, že nájem Zařízení vztahující se ke každému období, za které se dle článku 4.4. těchto VOP vystavují faktury (Fakturační období), je považován za dílčí plnění nájmu Zařízení. Každé dílčí plnění je považováno za uskutečněné k poslednímu dni příslušného Fakturačního období.

4.7.         Bez ohledu na odstavec 4.4 je STATECH oprávněn vyžadovat platbu před předáním Zařízení Nájemci na základě vystavené zálohové faktury.

4.8.         V případě  prodlení s úhradou faktury sjednávají STATECH a Nájemce smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.9.         Bude-li Nájemce v prodlení s úhradou faktury, zavazuje se Nájemce zaplatit STATECH smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.10.       Nájemce není oprávněn jednostranným úkonem započíst svou pohledávku vůči pohledávce STATECH. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek Stran vyžaduje písemnou formu. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na právo STATECH jednostranně započíst pohledávky STATECH vůči pohledávkám Nájemce.

5.              VZNIK, ZMĚNA A UKONČENÍ NÁJMU

5.1.         Nájemní vztah vzniká dnem dle Smlouvy, jinak dnem, kdy Nájemce převezme Zařízení.

5.2.         STATECH a Nájemce, popřípadě jimi pověřené osoby, potvrdí stav, vybavení Zařízení a časové údaje o převzetí a vrácení podpisem protokolu o předání Zařízení.

5.3.         O případném prodloužení či zkrácení nájmu Zařízení je třeba vyrozumět STATECH alespoň dva dny přede dnem, kdy má nájem skončit, respektive kdy je navrhováno jeho skončení.

5.4.         Stornování zakázky je možno provést jen do 16.00 hod. pracovního dne, který předchází dni pronájmu a musí být provedeno písemně (např. faxem nebo e-mailem).

5.5.         Nájemce je povinen vrátit Zařízení v termínu a na místě dle Smlouvy.

5.6.         Přistavení / odvoz Zařízení se uskuteční pouze k místu/ z místa, které je přístupné pro přepravní vozidlo a bezpečné pro nakládku a vykládku Zařízení. Nájemce je sám povinen přivézt / odvézt Zařízení k místu / z místa jeho použití. V případě, že při dodávce Zařízení vzniknou na místě použití prostoje při transportu či vykládce z důvodů na straně Nájemce, budou tyto dodatečně účtovány Nájemci sazbou 250,- Kč za čtvrt hodiny. Totéž platí, pokud při vyzvednutí Zařízení vzniknou prostoje při transportu nebo nakládání, zejména v důsledku nedodání Zařízení Nájemcem na místo nakládky, vybitých baterií nebo prázdné palivové nádrže.

5.7.         Nájem končí předáním Zařízení zpět STATECH. Nájemce je povinen poskytnout STATECH veškerou nezbytnou součinnost při vrácení Zařízení, zejména zajistit přítomnost pověřené osoby při zpětném předávání Zařízení, jeho kontrole a podpisu zpětného předávacího protokolu. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty je Nájemce povinen uhradit STATECH smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na právo STATECH na náhradu škody v plné výši.

5.8.         Do doby nájmu se nepočítá doba, kdy Zařízení není schopno provozu z důvodu technické závady. To neplatí, jestliže byla závada způsobena nesprávnou údržbou, obsluhou pracovníky Nájemce či z jiných důvodů na straně Nájemce. V případě závady dle předchozí věty nemá Nájemce ani právo na slevu z nájemného či na vypovězení Smlouvy.

6.              POVINNOSTI STRAN

6.1.         STATECH je povinen předat Zařízení Nájemci v řádném technickém stavu, v termínu a na místě dle Smlouvy.

6.2.         Při pronájmu Zařízení bez personálu obsluhy je Nájemce povinen zajistit, aby Zařízení bylo používáno v souladu s návodem k obsluze a platnou normou ČSN 275004 (EN280). Nájemce se zavazuje zabezpečit obsluhu Zařízení kvalifikovanými pracovníky, kteří vlastní písemné oprávnění (průkaz obsluhovatele), kteří dodržují bezpečnostní předpisy stanovené pro jeho obsluhu a kteří jsou zaškoleni pro práci na Zařízení.

6.3.         Zařízení je dovoleno používat pouze k účelu, ke kterému je určeno. Je zakázáno používat jej zejména ke zdvihání břemen či pro tahání vedení. Nájemce je povinen umožnit osobě pověřené STATECH kdykoliv přístup k Zařízení za účelem kontroly, zda je Zařízení užíváno v souladu se Smlouvou a těmito VOP.

6.4.         Nájemce je povinen dodržovat pokyny uvedené na Zařízení a v návodu k obsluze, zejména je povinen elektricky poháněné Zařízení pravidelně dobíjet minimálně 1 celou směnu denně, denně kontrolovat a doplňovat destilovanou vodu v akumulátorech (u dieselových zařízení ve startovacích akumulátorech), doplňovat motorovou naftu (použití bionafty je zakázáno), kontrolovat a sledovat případný únik provozních hmot (hlavně hydraulického oleje) a denně kontrolovat dotažení šroubů kol a funkci všech bezpečnostních prvků. Informace o provozu, kontrolách a údržbě je nájemce povinen zaznamenat do Deníku zdvihacího zařízení.

6.5.         Případná speciální povolení, jakož i povolení uzávěrek ulic a záborů veřejných prostranství, kterých je pro použití Zařízení zapotřebí, zajišťuje na vlastní náklady Nájemce.

6.6.         Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného svolení STATECH dát Zařízení do podnájmu třetí osobě.

6.7.         Nájemce je povinen udržovat Zařízení v provozuschopném stavu, zejména jej chránit před znečištěním, poškozením, nadměrným opotřebením, odcizením či zničením. Okamžikem podepsání protokolu o předání Nájemcem nebo jím pověřenou osobou přechází odpovědnost za provoz Zařízení na Nájemce. V případě znečištění bude Zařízení uvedeno do čistého stavu na náklady Nájemce.

6.8.         Nájemce je povinen bezodkladně vyrozumět STATECH o závadách a o potřebě provedení oprav nad rámec běžné údržby Zařízení, přičemž je v takovém případě povinen zdržet se dalšího používání Zařízení a bez souhlasu STATECH rovněž provádění jakýchkoliv oprav Zařízení. STATECH je povinen bez zbytečného odkladu zajistit opětovné uvedení Zařízení do provozuschopného stavu.  Veškeré náklady s opravou spojené hradí Nájemce, vyjma případů, kdy závada prokazatelně nebyla způsobena z důvodů na straně Nájemce. V případě pochybností, zda byla závada způsobena z důvodů na straně Nájemce, rozhoduje stanovisko STATECH. 

6.9.         V případě provádění hrubých prací je Nájemce povinen Zařízení dostatečně zakrýt a chránit. Toto platí zejména při malování, svařování a čistících pracích za použití kyselin. Nájemce bere na vědomí, že znečištění barvou, betonem nebo podobnými materiály není kryto pojistkou. Práce, při kterých se provádí pískování a tryskání, jsou zakázány. Při porušení povinností dle tohoto odstavce je Nájemce povinen uhradit náklady na čištění Zařízení v plné výši. V případě poškození ovladače Zařízení je Nájemce povinen uhradit opravu ovladače a v případě jeho ztráty je povinen uhradit ovladač nový.

 

Nájemce je povinen ovladač mimo pracovní dobu stroje uschovat na bezpečném místě. Odcizení ovladače je Nájemce povinen nahlásit STATECH a Policii ČR. Pro případ odcizení či poškození ovladače je Nájemce povinen nahradit STATECH veškerou škodu, která STATECH v souvislosti s tím vznikne.

 

6.10.       Nájemce odpovídá za škody způsobené nevhodností terénu, nedostatečnou únosností podloží a využitím Zařízení v rozporu s technickými parametry uvedenými na štítcích Zařízení a v přiloženém návodu k obsluze.

6.11.       Pokud Nájemce Zařízení sám přepravuje, je povinen v případě dopravní nehody ihned informovat Policii a STATECH. Nájemce odpovídá za veškerou škodu na Zařízení vzniklou v důsledku takové nehody.

6.12.       Za veškeré škody způsobené Zařízením a škody vzniklé na Zařízení v důsledku neodborného jednání obsluhy, či z jakýchkoliv jiných důvodů na straně Nájemce, odpovídá Nájemce. Nájemce rovněž odpovídá za ztrátu nebo odcizení Zařízení (i jeho části) a je povinen toto neprodleně ohlásit STATECH a Policii ČR. V případě pochybností, zda byla škoda způsobena neodborným jednáním obsluhy, či z jakýchkoliv jiných důvodů na straně Nájemce, rozhoduje stanovisko STATECH.

6.13.       Nájemce odpovídá i za škody způsobené na Zařízení v důsledku jednání třetích osob či v důsledku události nezávisející na vůli Nájemce a je povinen takovou škodu STATECH nahradit v plné výši. Tím není dotčeno právo Nájemce uplatňovat své nároky na náhradu škody vůči třetím osobám.

6.14.       Poruší-li STATECH své povinnosti dle Smlouvy, VOP či příslušného právního předpisu a v příčinné souvislosti s tímto porušením vznikne Nájemci škoda, má Nájemce vůči STATECH nárok na náhradu takové škody pouze do výše hodnoty plnění Nájemce dle Smlouvy.

6.15.       Náklady na opravu škody na Zařízení (vyjma opravy škody, za kterou Nájemce dle Smlouvy neodpovídá) je STATECH oprávněn vyúčtovat Nájemci fakturou vystavenou po provedení opravy, se splatností 14 dnů od jejího vystavení. Nájemce se zavazuje částku dle této faktury STATECH ve lhůtě splatnosti uhradit.

7.              UKONČENÍ SMLOUVY

7.1.         STATECH může od Smlouvy odstoupit s účinností od doručení oznámení o odstoupení Nájemci, jestliže:

a)        Nájemce podstatným způsobem poruší některou ze svých povinností dle těchto VOP či Smlouvy, zejména bude-li v prodlení nejméně 5 dnů s úhradou nájemného;

b)        Nájemce se dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, anebo bude proti Nájemci podán návrh na zahájení  insolvenčního  řízení; nebo

c)        Nájemce vstoupí do likvidace.

7.2.         Nájemce je povinen Zařízení vydat bezodkladně poté, kdy je Smlouva ukončena, případně v jiném datu a čase, který stanoví STATECH. Po dobu od okamžiku ukončení Smlouvy do doby vrácení Zařízení STATECH nesmí Nájemce Zařízení užívat, je výslovně povinen pro STATECH  Zařízení řádně opatrovat a spravovat a je povinen zabránit všemu, co by zmařilo včasné předání Zařízení zpět STATECH. Ustanovení odstavce 5.6 těchto VOP se použije obdobně. V případě porušení povinnosti stanovené tímto článkem 7.2 je Nájemce povinen uhradit STATECH smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za Zařízení.

8.              SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A ROZHODNÉ PRÁVO

8.1.         K řešení sporů vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně otázek její platnosti či výkladu) je místně příslušným soudem prvního stupně Obvodní soud pro Prahu 7 (ve věcech patřících do věcné příslušnosti okresního soudu) nebo Krajský soud v Praze (ve věcech patřících do věcné příslušnosti krajského soudu).

8.2.         Smlouva se řídí českým právem.

9.              ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.         Práva a povinnosti Stran výslovně neupravené Smlouvou nebo těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

9.2.         Součástí těchto VOP je Příloha č. 1 (dále jen Příloha). Ustanovení Přílohy se však použijí pouze tehdy, je-li ve Smlouvě sjednáno poskytnutí příplatku za snížení náhrady škody Nájemcem.

9.3.         Promlčecí lhůta ve vztahu k právům vzniklým na základě Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Jakékoliv prodloužení či zkrácení promlčecích lhůt musí být učiněno v písemné formě.

9.4.         Tyto VOP nabývají účinnosti dne 24.1.2016

Příloha:

č. 1      -           Příplatek za snížení náhrady škody


 

Příloha č. 1

všeobecných obchodních podmínek pro pronájem zařízení

STATECH s.r.o.

 

Příplatek za snížení náhrady škody „STATECH SECURITY“

 

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         Tato příloha č. 1 VOP (dále jen Příloha) upravuje práva a povinnosti STATECH a Nájemce v souvislosti s odpovědností za škodu na Zařízení za situace, kdy je sjednán Příplatek (definováno níže).

1.2.         Za podmínek stanovených ve VOP a Příloze mají ustanovení Přílohy před ustanoveními VOP o odpovědnosti za škodu a náhradě škody (zejména příslušnými ustanoveními článku 6 VOP) přednost. Odchylná ujednání ve Smlouvě však mají přednost před zněním Přílohy.

2.              DEFINICE

2.1.         Mimo výrazů definovaných ve VOP nebo na jiných místech Přílohy, definice a jiná ustanovení tohoto článku 2 se uplatní v celé Příloze:

Ceníková cena znamená cenu za pronájem každého jednotlivého Zařízení dle ceníků STATECH, [která je vždy specifikována v návrhu na uzavření Smlouvy] (pro zamezení pochybností se uvádí, že případné slevy poskytnuté Nájemci nemají na výši ceníkové ceny vliv);

Příplatek znamená platbu za snížení náhrady škody ve výši 5% z hrubé Ceníkové ceny.

3.              SJEDNÁNÍ A PLATNOST PŘÍLOHY, PLACENÍ PŘÍPLATKU

3.1.         Dohodnou-li se v rámci sjednávání Smlouvy dle článku 3 VOP Nájemce a STATECH na tom, že Nájemce bude kromě nájemného a dalších plateb dle článku 4 VOP hradit STATECH také Příplatek, budou se odpovědnostní vztahy mezi STATECH a Nájemcem v souvislosti se škodou vzniklou na Zařízení řídit ustanoveními této Přílohy. Příloha se vztahuje pouze na škody na Zařízení, které vznikly po převzetí Zařízení Nájemcem podle Smlouvy. Pokud bylo použití Přílohy dle článku 9.2 VOP sjednáno dodatečně až po převzetí Zařízení (např. dodatkem ke Smlouvě) vztahují se ujednání Přílohy pouze na škody, které vznikly po účinnosti sjednání jejího použití.

3.2.         Příplatek bude Nájemci účtován jako samostatná položka na fakturách vystavovaných dle článku 4 VOP. Pro jeho placení se použijí příslušná ustanovení článku 4 VOP obdobně.

3.3.         Na škody vzniklé po dobu, kdy je Nájemce v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy (včetně Příplatku), se ustanovení Přílohy nepoužijí.   

4.              NÁHRADA ŠKODY

4.1.         Náhrada škody v rozsahu Přílohy se použije v případě škod na Zařízení, které vznikly v době pronájmu v důsledku dále upřesněných události v článku 5. Jedná se pouze o škody na Zařízení, bez jakýchkoliv následných škod.

4.2.         Do škody pro účely této Přílohy se nezahrnuje škoda na dílech Zařízení, které podléhají rychlému opotřebení a pravidelně se vyměňují (např. pneumatiky, trubice, potrubí, hřídele, řetězy, lana, strojní součásti pro valivý a přímočarý pohyb apod.), pokud tyto díly nebyly poškozeny/zničeny zároveň s ostatními částmi Zařízení nahodilou událostí dále upřesněnou dle článku 5.

4.3.         Vznikne-li na Zařízení škoda do výše 15.000,- Kč (bez DPH) včetně, bude Nájemce povinen tuto škodu STATECH nahradit v plné výši.

4.4.         Vznikne-li na Zařízení škoda ve výši nad 15.000,- Kč, bude Nájemce povinen nahradit STATECH jen 5% této škody, minimálně však 15.000,- Kč. Ustanovení odstavce 4.5 tím není dotčeno.

4.5.         V případě totální škody na Zařízení a v případě, že Zařízení bude poškozeno do té míry, že již nebude možno jej objektivně opravit, aby mohlo být užíváno k jeho původnímu účelu, bude Nájemce povinen zaplatit STATECH místo náhrady škody dle článků 4.3 a 4.4 u Zařízení do jeho stáří 3 roky včetně částku ve výší 25% hodnoty nového Zařízení, nejméně však 80.000,- Kč a u Zařízení starších částku ve výší 15% hodnoty nového Zařízení, nejméně však 80.000,- Kč.

4.6.         V případě rozporů ohledně skutečné výše škody je rozhodující stanovisko STATECH.

5.            ROZSAH POUŽITÍ PŘILOHY

Ustanovení této Přílohy se použijí v případech škody, která vznikne na Zařízení jako důsledek níže uvedené události a která není dále omezena:

-          Požár, exploze, přímý úder blesku a v důsledku těchto příčin hašením a stržením;

-          Povodeň, záplava, pád letadla či jeho části a jeho nákladu, vichřice (vichřicí se rozumí působení hmoty vzduchu rychlostí nad 20,8 m/s), krupobití, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, lavina, zřícení budov nebo jejich částí, zřícení staveništní buňky, demolice, rozpínavost ledu nebo sněhu, tíhy sněhu nebo námrazy, zemětřesení, tropické cyklóny a výbuchy sopky, pád stromu nebo jiného předmětu, náraz (bezprostředně působící síla jiného předmětu);

-          Krádež, odcizení celého Zařízení v případě, že bylo Zařízení za nepřítomnosti obsluhy řádně zabezpečeno proti odcizení dostupnými bezpečnostnímu prvky na Zařízení a ovládací panely nebyly v blízkosti Zařízení a byly zabezpečeny pod uzamčením na jiném místě;

-          Loupež v případě, že bylo Zařízení odcizeno pachatelem za použití hrubého násilí na obsluze Zařízení;

-           Dopravní nehoda při přepravě Zařízení.

6.            OMEZENÍ POUŽITÍ PŘILOHY

            Ustanovení této Přílohy se nepoužijí v případě škod, které vznikly na Zařízení bez ohledu na spolupůsobící příčiny následkem těchto událostí nebo skutečností:

-       Úmyslné jednání Nájemce;

-       Nesprávná obsluha nebo údržba Zařízení;

-       Dlouhodobé působení chemických, mechanických, elektrických, elektromagnetických vlivů, oxidace při užívání předmětu nájmu, poškrábání nebo jiné estetické poškození laku, poškození barvami, posprejování, působení chemických vlivů;

-       Používání Zařízení v rozporu s předpisy a pokyny výrobce, technickými pravidly, normami a porušení povinnosti Nájemce vyplývajících ze Smlouvy a z ustanovení právních předpisů;

-       V případě, že řidič při přepravě Zařízení nepřizpůsobí způsob jízdy povětrnostním podmínkám, dopravní situaci;

-       Krádež či loupež v případech, na něž nedopadá ustanovení čl. 5, a vždy v případě, že Nájemce poruší svou povinnost tyto skutečnosti ohlásit Policii ČR;

-       Zpronevěra, podvod, zatajení věci a neoprávněné užívání Zařízení třetí osobou;

-       Zpětné vzdutí odpadních vod z kanalizace;

-       Následná škoda jakéhokoliv druhu;

-     Pokud Nájemce nesplní nebo poruší povinnosti v souvislosti s nahlášením škody dle ustanovení čl. 7 Přílohy.

 

Pro zamezení pochybnostem se uvádí, že ve výše uvedených případech dle tohoto článku 6 odpovídá Nájemce za škody dle VOP v plné výši.

7.              OZNÁMENÍ ŠKODY NA ZAŘÍŽENÍ

V případě vzniku jakékoliv škody na Zařízení je Nájemce povinen ihned po vzniku nebo zjištění škody provést průkaznou fotodokumentaci poškození a neprodleně škodu oznámit STATECH a nejpozději do 48 hodin zaslat kompletně vyplněný formulář oznámení škody STATECH.

8.              OSTATNÍ USTANOVENÍ

Pronajímatel je oprávněn měnit tuto Přílohu. Již uzavřené přílohy zůstávají platné. Aktuální znění Přílohy určí pronajímatel nejpozději do 20 kalendářních dnů před nabytím účinnosti změny oznámením na www.statech.cz . Nájemce je oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas s takovou změnou písemným vyjádřením STATECHU nejpozději do 20 kalendářních dnů od zveřejnění této změny a v takovém případě není změnou vázán.

Stáhnout VOP