Statech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky STATECH s.r.o.

V Dolních Beřkovicích, 1.8.2022

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost STATECH s.r.o., IČ 274 02 975, se sídlem Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111021 (dále jen STATECH nebo Pronajímatel), vydává v souladu s ustanovení § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP).

1.2.Právní vztahy mezi STATECH a právnickými či fyzickými osobami při pronájmu či servisu příslušného Předmětu se řídí Smlouvou a těmito VOP, není-li dále uvedeno jinak. Ustanovení těchto VOP (s výjimkou těch, u kterých to vylučuje jejich povaha) se uplatní též na jiné právní vztahy mezi STATECH a právnickými či fyzickými osobami, je-li na tyto VOP v rámci příslušného právního jednání odkázáno či tvoří-li jeho přílohu.

1.3. Tyto VOP se stávají součástí každé Smlouvy a určují část jejího obsahu, nestanoví-li Smlouva jinak. Odchylná úprava ve Smlouvě má před zněním těchto VOP přednost.

2. DEFINICE

2.1. Mimo výrazů definovaných na jiných místech těchto VOP, definice a jiná ustanovení tohoto článku 2 se uplatní v celých VOP:

Nájemce znamená právnickou či fyzickou osobu, se kterou je uzavřena Smlouva;

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

Odcizení znamená protiprávní přivlastnění si Předmětu, zejména v důsledku jeho krádeže;

Předmět znamená předmět pronájmu či servisu dle Smlouvy, jehož specifikace je provedena každou jednotlivou Smlouvou;

Rámcová smlouva znamená písemnou rámcovou smlouvu uzavřenou mezi STATECH a Nájemcem upravující pronájem jednoho či více Předmětů, resp. uzavírání dílčích Smluv a jejich podmínky;

Smlouva znamená smlouvu o nájmu či servisu Předmětu nebo jinou smlouvu uzavřenou mezi STATECH a Nájemcem, ať již na základě Rámcové smlouvy či jednotlivé objednávky;

Smluvní vztah znamená právní vztah mezi Stranami týkající se zejména pronájmu či servisu Předmětu vzniklý na základě Smlouvy;

Strana znamená smluvní stranu Smlouvy; a

Totální škoda znamená takové poškození Předmětu, kdy jeho oprava již není možná, nebo by cena za jeho opravu byla tak vysoká, že by se blížila ceně Předmětu samotného nebo ji převyšovala.

2.2. Nadpisy v těchto VOP slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení těchto VOP.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Na základě objednávky Nájemce zašle STATECH Nájemci potvrzení objednávky představující návrh na uzavření Smlouvy, který bude obsahovat zejména specifikaci Předmětu, dobu nájmu, výši nájemného a dalších plateb (doprava, manipulace), místo převzetí / odvozu a odkaz na tyto VOP.

3.2. Jestliže Nájemce v reakci na návrh dle článku 3.1 nezašle STATECH vlastní odlišný návrh na uzavření Smlouvy, má se za to, že k přijetí návrhu STATECH došlo nejpozději převzetím Předmětu. Obsah návrhu STATECH se stává součástí Smlouvy. Pro účely tohoto odstavce se za odlišný návrh považuje návrh obsahující jakékoliv dodatky či odchylky oproti původnímu návrhu STATECH, byť by podstatně neměnily jeho podmínky. Ustanovení § 1740 odst. 3 věta první Občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. K uzavření Smlouvy může dle okolností dojít i v rámci plnění Rámcové smlouvy. V takovém případě se obsah Smluvního vztahu řídí (dle pořadí přednosti): (i) Smlouvou, (ii) Rámcovou smlouvou, (iii) těmito VOP. Rámcová smlouva může zejména stanovit odlišný způsob uzavírání dílčích Smluv, než je uvedeno v těchto VOP výše.

4. NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Nájemce je povinen platit nájemné ve výši dle obsahu Smluvního vztahu. Doprava a manipulace je Nájemci účtována zvlášť, přičemž dny přepravy se počítají jako dny pronájmu. Doprava a manipulace budou, z pohledu DPH, považovány za vedlejší výdaj k poskytnutému nájmu.

4.2. Nájemné je kalkulováno bez spotřebovaných pohonných hmot. Nedoplní-li Nájemce ke konci nájmu pohonné hmoty do původního stavu, bude kalkulace nájemného upravena tak, že do celkové částky nájemného bude rovněž zahrnuta částka, která bude stanovena jako součin rozdílu mezi původním a konečným stavem pohonných hmot, a jejich cenou, přičemž cena pohonných hmot bude stanovena na základě ceníku zveřejněného na internetových stránkách STATECH (www.mateco.cz).

4.3. Pokud nebude ukončení provozu či užívání Předmětu ohlášeno do 15.00 hodin předcházejícího pracovního dne, bude další den (den vrácení Předmětu) účtován jako den pronájmu.

4.4. Faktury (daňové doklady) budou zasílány na adresu Nájemce. V případě nájmu v trvání do 30 dnů bude faktura vystavena po ukončení nájmu. V případě nájmu v trvání více než 30 dnů budou faktury vystavovány vždy po 30 dnech nájmu a po ukončení nájmu. Splatnost faktur je 14 dnů od jejich vystavení, není-li mezi STATECH a Nájemcem dohodnuto jinak. Na základě souhlasu Nájemce (dohody Stran) je STATECH oprávněn zasílat faktury pouze elektronicky.

4.5. Veškeré částky, které mají být dle VOP či Smlouvy hrazeny Nájemcem a které představují úplatu za jakékoli plnění pro účely DPH, jsou vyjádřeny bez DPH. Nájemce je rovněž povinen (společně se zaplacením úplaty za toto plnění) zaplatit STATECH částku odpovídající zákonné výši DPH.

4.6. Pro účely DPH považují Strany nájem Předmětu za průběžně poskytovaný s tím, že nájem Předmětu vztahující se ke každému období, za které se dle článku 4.4 těchto VOP vystavují faktury (Fakturační období), je považován za dílčí plnění nájmu Předmětu. Každé dílčí plnění je považováno za uskutečněné k poslednímu dni příslušného Fakturačního období.

4.7. Bez ohledu na odstavec 4.4 je STATECH oprávněn dle vlastního uvážení vyžadovat platbu před předáním Předmětu Nájemci na základě vystavené zálohové faktury.

4.8. Nájemce není oprávněn jednostranným úkonem započíst svou pohledávku vůči pohledávce STATECH. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek Stran vyžaduje písemnou formu. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na právo STATECH jednostranně započíst pohledávky STATECH vůči pohledávkám Nájemce. STATECH je výslovně oprávněn na úhrady jakýchkoliv plateb ze Smluvního vztahu nebo v souvislosti s ním přijmout také plnění třetích osob.

5. VZNIK, ZMĚNA A UKONČENÍ NÁJMU, PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ PŘEDMĚTU

5.1. Nájemní vztah vzniká dnem dle Smlouvy, jinak dnem, kdy Nájemce převezme Předmět. STATECH přistaví / dodá Předmět na místo a v termínu dle Smlouvy a Nájemce je povinen na tomto místě a v tomto termínu Předmět převzít.

5.2. STATECH a Nájemce, popřípadě jimi pověřené osoby, potvrdí stav, vybavení Předmětu a časové údaje o převzetí a vrácení podpisem protokolu o předání Předmětu. Nájemce je povinen zajistit přítomnost k tomu oprávněné (pověřené) osoby v místě a v termínu předání a převzetí Předmětu. Má se za to, že osoba, která podepsala za Nájemce předávací protokol a/nebo jinak jednala se STATECH ohledně předání a převzetí Předmětu, k tomu byla Nájemcem řádně zmocněna (pověřena). Nájemce nemůže namítat vůči STATECH, že taková osoba příslušné zmocnění (pověření) neměla, ledaže by to s přihlédnutím ke všem okolnostem a při náležité péči muselo být STATECH nade vší pochybnost zřejmé. Zaměstnanec Nájemce bude nicméně vždy považován za oprávněnou osobu.

5.3. O případném prodloužení či zkrácení nájmu Předmětu je třeba vyrozumět STATECH alespoň dva dny přede dnem, kdy má nájem skončit, respektive kdy je navrhováno jeho skončení.

5.4. Stornování zakázky je možno provést jen do 16.00 hod. pracovního dne, který předchází dni pronájmu a musí být provedeno písemně (např. e-mailem); za provedení storna zakázky po 16.00 hod. pracovního dne, který předchází dni pronájmu, je STATECH oprávněn účtovat storno poplatek (smluvní pokutu) ve výši 2.000,- Kč. V případě, kdy Nájemce nesplní své povinnosti týkající se předání a převzetí Předmětu nebo jinak zmaří jeho předání na místě a v termínu dle Smlouvy, je Nájemce povinen uhradit STATECH náklady ve výši denního nájemného za každý den prodlení s převzetím a náklady na marnou dopravu Předmětu na místo předání. Nájemce je povinen vrátit Předmět zpět STATECH v termínu a na místě dle Smlouvy.

5.5. Přistavení / odvoz Předmětu se uskuteční pouze k místu/ z místa, které je přístupné pro přepravní vozidlo a bezpečné pro nakládku a vykládku Předmětu. Nájemce je sám povinen přivézt / odvézt Předmět k místu / z místa jeho použití. V případě, že při dodávce Předmětu vzniknou na místě použití prostoje při transportu či vykládce z důvodů na straně Nájemce, budou tyto dodatečně účtovány Nájemci sazbou 400,- Kč za čtvrt hodiny. Totéž platí, pokud při vyzvednutí Předmětu vzniknou prostoje při transportu nebo nakládání, zejména v důsledku nedodání Předmětu Nájemcem na místo nakládky, vybitých baterií nebo prázdné palivové nádrže.

5.6. Nájem končí předáním Předmětu (včetně veškerého příslušenství) zpět STATECH. Nájemce je povinen poskytnout STATECH veškerou nezbytnou součinnost při vrácení Předmětu, zejména zajistit přítomnost pověřené osoby při zpětném předávání Předmětu, jeho kontrole a podpisu zpětného předávacího protokolu, přičemž ustanovení odstavce 5.2 výše se uplatní obdobně. Podpisem zpětného předávacího protokolu Strany zejména potvrdí soulad konečného stavu Předmětu se stavem při převzetí Předmětu Nájemcem (s přihlédnutím k běžnému opotřebení při řádném užívání), resp. v protokolu uvedou odchylky od tohoto stavu. V případě odchylek dle předchozí věty (zejména pak v případě poškození Předmětu) je STATECH výslovně oprávněn zajistit fotodokumentaci stavu a Nájemce je povinen poskytnout k tomu STATECH veškerou součinnost. Strany pro účely tohoto ustanovení výslovně sjednávají, že za řádné vrácení Předmětu je považováno jeho vrácení zejména včetně ovladače. Pokud bude Předmět vrácen bez ovladače, má STATECH právo na úhradu nájemného nadále až do doby vrácení ovladače, a to i pokud by jinak byl Předmět včetně zbývajícího příslušenství již vrácen.

5.7. Není-li sjednáno jinak, je Nájemce povinen nahlásit STATECH termín a místo zpětného vrácení Předmětu v dostatečné lhůtě předem (alespoň 2 pracovní dny), a to prostřednictvím telefonického a/nebo e-mailového kontaktu uvedeného na internetových stránkách STATECH (www.mateco.cz).

5.8. Do doby nájmu se nepočítá doba, kdy Předmět není schopen provozu z důvodu technické závady. To neplatí, jestliže byla závada způsobena nesprávnou údržbou, obsluhou pracovníky Nájemce či z jiných důvodů na straně Nájemce. V případě závady dle předchozí věty nemá Nájemce ani právo na slevu z nájemného či na ukončení Smlouvy.

5.9. Ve výjimečných případech a pouze na základě dohody se STATECH může (původní) Nájemce předat Předmět přímo třetí osobě – novému Nájemci. V takovém případě odpovídají za konečný stav Předmětu při jeho následném předání zpět STATECH nový i původní Nájemce společně a nerozdílně (včetně stavu pohonných hmot).

5.10. V případě, kdy při vrácení Předmětu STATECH nebude přítomen Nájemce ani žádná osoba k tomu oprávněná či zmocněná Nájemcem, ať již v důsledku porušení povinností Nájemce či dle dohody Stran, je STATECH oprávněn Předmět převzít a odvést samostatně. Nájem v takovém případě končí nejpozději okamžikem převzetí Předmětu ze strany STATECH ve smyslu předchozí věty. Okolnost dle tohoto odstavce, jakož ani skutečnost, že Nájemce nepodepsal zpětný předávací protokol, však nikterak nezbavuje Nájemce odpovědnosti ani jeho odpovědnost nikterak neomezuje.

6. POVINNOSTI STRAN

6.1. STATECH je povinen předat Předmět Nájemci v řádném technickém stavu, v termínu a na místě dle Smlouvy.

6.2. Při pronájmu Předmětu bez personálu obsluhy je Nájemce povinen zajistit, aby Předmět byl používán v souladu s návodem k obsluze a platnou normou ČSN ISO 18893, je-li relevantní. Nájemce se zavazuje zabezpečit obsluhu Předmětu kvalifikovanými pracovníky, kteří vlastní písemné oprávnění (průkaz obsluhovatele), kteří dodržují bezpečnostní předpisy stanovené pro jeho obsluhu a kteří jsou zaškoleni pro práci na Předmětu.

6.3. Při pronájmu Předmětu s obsluhou zajištěnou Pronajímatelem jsou pracovníci Nájemce povinni dodržovat pokyny obsluhy, seznámit se s návodem k obsluze Předmětu a příslušnými technickými předpisy a podepsat „Poučení o bezpečnosti užívání pojízdných zdvihacích pracovních plošin s obsluhou“. Pracovníci Nájemce jsou zejména povinni: (i) nosit celotělový bezpečnostní postroj při činnosti s Předmětem a mít ho na sobě po celou dobu činnosti s Předmětem, (ii) nevystupovat z koše Předmětu bez zajištění, (iii) nevykonávat obsluhu Předmětu bez patřičného oprávnění dle ČSN ISO 18873 a (iv) dbát pokynů obsluhy při práci s Předmětem. V případě, že některý z pracovníků Nájemce či Nájemce nebudou dodržovat návod k obsluze, výše uvedené zásady bezpečnosti nebo pokyny obsluhy, se Pronajímatel a Nájemce dohodli, že Pronajímatel nenese jakoukoliv odpovědnost z toho vzniklou. Obsluha je oprávněna odmítnout výkon obsluhy Předmětu, aniž by tím bylo dotčeno právo Pronajímatele na úhradu odměny za obsluhu Předmětu, v případě, že pracovníci Nájemce, kteří pracují nebo budou pracovat s Předmětem, odmítnou podepsat „Poučení o bezpečnosti užívání pojízdných zdvihacích pracovních plošin s obsluhou“.

6.4. Předmět je dovoleno používat pouze k účelu, ke kterému je určen. Je zakázáno používat jej zejména ke zdvihání břemen či pro tahání vedení. Nájemce je povinen umožnit osobě pověřené STATECH kdykoliv přístup k Předmětu za účelem kontroly, zda je Předmět užíván v souladu se Smlouvou a těmito VOP.

6.5. Nájemce je povinen dodržovat pokyny uvedené na Předmětu a v návodu k obsluze, zejména (je-li to relevantní) je povinen elektricky poháněný Předmět pravidelně dobíjet minimálně 1 celou směnu denně, denně kontrolovat a doplňovat destilovanou vodu v akumulátorech (u dieselových zařízení ve startovacích akumulátorech), doplňovat motorovou naftu (použití bionafty je zakázáno), kontrolovat a sledovat případný únik provozních hmot (hlavně hydraulického oleje) a denně kontrolovat dotažení šroubů kol a funkci všech bezpečnostních prvků. Informace o provozu, kontrolách a údržbě je nájemce povinen zaznamenat do Deníku zdvihacího zařízení.

6.6. Případná speciální povolení, jakož i povolení uzávěrek ulic a záborů veřejných prostranství, kterých je pro použití Předmětu zapotřebí, zajišťuje na vlastní náklady Nájemce.

6.7. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného svolení STATECH dát Předmět do podnájmu třetí osobě.

6.8. Nájemce je povinen udržovat Předmět v provozuschopném stavu, zejména jej chránit před znečištěním, poškozením, nadměrným opotřebením, Odcizením či zničením. Okamžikem podepsání protokolu o předání Nájemcem nebo jím pověřenou osobou přechází odpovědnost za provoz Předmětu na Nájemce. V případě nadměrného znečištění bude Předmět uveden do čistého stavu na náklady Nájemce. Pronajímatel předá Předmět do pronájmu Nájemci v čistém stavu a s plně nabitými bateriemi. V rámci přípravy stroje před předáním do pronájmu Pronajímatel účtuje Nájemci paušální poplatek za „mytí stroje“ a „nabití stroje“ dle ceníku Pronajímatele, a to za každý Předmět zvlášť.

6.9. Nájemce je povinen bezodkladně vyrozumět STATECH o závadách a o potřebě provedení oprav nad rámec běžné údržby Předmětu, přičemž je v takovém případě povinen zdržet se dalšího používání Předmětu a bez souhlasu STATECH rovněž provádění jakýchkoliv oprav Předmětu. STATECH je povinen bez zbytečného odkladu zajistit opětovné uvedení Předmětu do provozuschopného stavu. Veškeré náklady s opravou spojené hradí Nájemce, vyjma případů, kdy závada prokazatelně nebyla způsobena důvody na straně Nájemce. V případě pochybností, zda byla závada způsobena důvody na straně Nájemce, rozhoduje stanovisko STATECH.   

6.10. V případě provádění hrubých prací je Nájemce povinen Předmět dostatečně zakrýt a chránit. Toto platí zejména při malování, svařování a čistících pracích za použití kyselin. Nájemce bere na vědomí, že znečištění barvou, betonem nebo podobnými materiály není kryto pojistkou. Práce, při kterých se provádí pískování a tryskání, jsou zakázány. Při porušení povinností dle tohoto odstavce je Nájemce povinen uhradit náklady na čištění Předmětu v plné výši. V případě poškození ovladače Předmětu je Nájemce povinen uhradit opravu ovladače a v případě jeho ztráty je povinen uhradit ovladač nový.

Nájemce je povinen ovladač mimo pracovní dobu stroje uschovat na bezpečném místě. Odcizení ovladače je Nájemce povinen nahlásit STATECH a Policii ČR. Pro případ Odcizení či poškození ovladače je Nájemce povinen nahradit STATECH veškerou škodu, která STATECH v souvislosti s tím vznikne.

6.11. Nájemce odpovídá za škody způsobené nevhodností terénu, nedostatečnou únosností podloží a využitím Předmětu v rozporu s technickými parametry uvedenými na štítcích Předmětu a v přiloženém návodu k obsluze.

6.12. Pokud Nájemce Předmět sám přepravuje, je povinen v případě dopravní nehody ihned informovat Policii a STATECH. Nájemce odpovídá za veškerou škodu na Předmětu vzniklou v důsledku takové nehody.

6.13. Za veškeré škody způsobené Předmětem a škody vzniklé na Předmětu v důsledku neodborného jednání obsluhy, či z jakýchkoliv jiných důvodů na straně Nájemce, odpovídá Nájemce. Nájemce rovněž odpovídá za ztrátu nebo Odcizení Předmětu (i jeho části) a je povinen toto neprodleně ohlásit STATECH a Policii ČR. V případě pochybností, zda byla škoda způsobena neodborným jednáním obsluhy, či z jakýchkoliv jiných důvodů na straně Nájemce, rozhoduje stanovisko STATECH.

6.14. Nájemce odpovídá i za škody způsobené na Předmětu v důsledku jednání třetích osob či v důsledku události nezávisející na vůli Nájemce a je povinen takovou škodu STATECH nahradit v plné výši. Tím není dotčeno právo Nájemce uplatňovat své nároky na náhradu škody vůči třetím osobám.

6.15. Poruší-li STATECH své povinnosti dle Smlouvy, VOP či příslušného právního předpisu a v příčinné souvislosti s tímto porušením vznikne Nájemci škoda, má Nájemce vůči STATECH nárok na náhradu takové škody pouze do výše hodnoty plnění Nájemce dle Smlouvy.

6.16. Náklady na opravu škody na Předmětu (vyjma opravy škody, za kterou Nájemce dle Smlouvy neodpovídá) je STATECH oprávněn vyúčtovat Nájemci fakturou vystavenou po provedení opravy, se splatností 14 dnů od jejího vystavení. Nájemce se zavazuje částku dle této faktury STATECH ve lhůtě splatnosti uhradit.

6.17. Nájemce není oprávněn použít Předmět jako zástavu nebo jinak zřídit věcné či jiné užívací právo třetí osobě či jinak Předmět použít k zajištění svých závazků. Nájemce není oprávněn na Předmětu provádět jakékoliv úpravy (vyjma jeho běžného užívání v souladu se Smlouvou) bez předchozího písemného souhlasu STATECH.

7. UKONČENÍ SMLOUVY

7.1. Vyjma jiných případů ukončení Smlouvy dle těchto VOP může STATECH od Smlouvy také odstoupit s účinností od doručení oznámení o odstoupení Nájemci, jestliže:

a) Nájemce podstatným způsobem poruší některou ze svých povinností, zejména bude-li v prodlení nejméně 5 dnů s úhradou nájemného;

b) Nájemce se dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, anebo bude proti Nájemci podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;

c) Nájemce vstoupí do likvidace;

d) Po dobu alespoň 14 dnů zde nebude nikdo, kdo by za Nájemce (právnickou osobu) byl oprávněn v plném rozsahu jednat (jednatel, zmocněnec apod.); nebo

e) Dojde k Odcizení Předmětu nebo Totální škodě na Předmětu.

7.2. Nájemce je povinen Předmět vydat bezodkladně poté, kdy je Smlouva ukončena, případně v jiném datu a čase, který stanoví STATECH. Po dobu od okamžiku ukončení Smlouvy do doby vrácení Předmětu STATECH nesmí Nájemce Předmět užívat, je výslovně povinen pro STATECH Předmět řádně opatrovat a spravovat a je povinen zabránit všemu, co by zmařilo včasné předání Předmětu zpět STATECH. Ustanovení odstavce 5.6 těchto VOP se použije obdobně.

7.3. V případě Odcizení Předmětu nebo Totální škody na Předmětu je Nájemce (mimo jakýchkoliv jiných povinností) dále výslovně povinen nahradit STATECH také ušlý zisk. Strany výslovně sjednávají, že ušlý zisk pro účely tohoto odstavce bude zahrnovat také tzv. hypotetický ušlý zisk, tedy zisk, kterého by STATECH dosáhl, kdyby mohl příslušný Předmět dále pronajímat, pokud by k jeho Odcizení či Totální škodě nedošlo. Pro účely výpočtu takového ušlého zisku bude použit obvyklý zisk, kterého STATECH pronájmem příslušného Předmětu doposud dosahoval. Nájemce s touto svou povinností a se způsobem výpočtu ušlého zisku dle tohoto ustanovení výslovně souhlasí.

7.4. V případě, že byla mezi Stranami sjednána Smlouva, resp. Rámcová smlouva, na dobu delší, než 1 rok a taková Smlouva (Rámcová smlouva) bude ukončena předčasně, ať již v důsledku porušení povinností Nájemce či jinak, zavazuje se Nájemce uhradit STATECH kompenzaci za takové předčasné ukončení ve výši 25% souhrnu zbývajících plateb, které by STATECH v rámci příslušného Smluvního vztahu od Nájemce obdržel, pokud by k takovému předčasnému ukončení nedošlo.

8. SERVISNÍ PODMÍNKY

8.1. V případě vzniku jakékoliv škody na Předmětu je Nájemce povinen ihned po vzniku nebo zjištění škody provést průkaznou fotodokumentaci poškození a neprodleně škodu oznámit STATECH a nejpozději do 48 hodin zaslat STATECH oznámení o škodě včetně fotodokumentace, a to na e-mailovou adresu: servis@statech.cz.

8.2. Pronajímatel poskytuje záruku na provedenou opravu v délce 6 měsíců, a to jak na provedenou práci, tak i na nainstalované díly. Záruka počíná běžet ode dne předání opravené věci.

8.3. Záruka na použité díly při opravě se nevztahuje na vady, které jsou způsobeny:

a) nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze;

b) neodborným zásahem, vnějšími vlivy (poruchy v elektrické síti, živelní pohromy atd.);

c) nešetrným zacházením (pád, úder, zkratování apod.);

d) v případě baterií: zamrznutím elektrolytu z důvodu nedostatečně nabité baterie, ponecháním baterie ve vybitém stavu nebo častým hlubokým vybíjením pod danou hranici;

e) použitím Předmětu či jeho části v rozporu s určením výrobce.

8.4. Během záruční doby je Nájemce povinen servis Předmětu provádět pouze prostřednictvím Pronajímatele, jinak záruka zaniká. Totéž platí, pokud Předmět není užíván odborně a za běžných provozních podmínek a při respektování všech provozních předpisů nebo zvláštních pokynů Pronajímatele nebo pokud škoda byla způsobena Nájemcem nebo vznikla při nehodě.

8.5. Zjistí-li Pronajímatel, že cenu díla (servisu/opravy) bude nutné překročit, oznámí to Nájemci bez zbytečného odkladu se zdůvodněním navýšení ceny. Nájemce může od smlouvy (o servisu/opravě) odstoupit, pokud je výsledná cena opravy vyšší o více jak 10 %; Nájemce je však vždy povinen uhradit část ceny odpovídající části provedeného díla. Neoznámí-li Nájemce Pronajímateli do 2 pracovních dní od oznámení navýšení ceny, že od smlouvy (o servisu/opravě) odstupuje, platí že se zvýšením ceny souhlasí.

8.6. Nájemce je povinen servisovaný / opravený Předmět neprodleně přezkoušet a případné nedostatky písemně sdělit Pronajímateli nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání servisovaného Předmětu Nájemci, jinak nemá Nájemce práva z vadného plnění týkající se zjevných vad.

 

9. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A ROZHODNÉ PRÁVO

9.1. K řešení sporů vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně otázek její platnosti či výkladu) je místně příslušným soudem prvního stupně Obvodní soud pro Prahu 7 (ve věcech patřících do věcné příslušnosti okresního soudu) nebo Krajský soud v Praze (ve věcech patřících do věcné příslušnosti krajského soudu).

9.2. Smluvní vztah se řídí českým právem.

10. SANKCE A SOUVISEJÍCÍ USTANOVENÍ

10.1. Bude-li Nájemce v prodlení s úhradou částky dle vystavené faktury, zavazuje se Nájemce zaplatit STATECH smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. V případě  prodlení s úhradou částky dle vystavené faktury sjednávají STATECH a Nájemce smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

10.3. V případě porušení povinností dle článku 5.6 je Nájemce povinen uhradit STATECH smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

10.4. V případě porušení povinností Nájemce dle článku 7.2 je Nájemce povinen uhradit STATECH smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za Předmět za každý (byť započatý) den trvajícího porušení.

10.5. Úhrada smluvních pokut nemá vliv na právo STATECH na náhradu škody způsobené porušením příslušné povinnosti v plné výši.

10.6. V případě, kdy bude mezi Stranami sjednán splátkový kalendář ohledně úhrady dlužných částek, zavazuje se Nájemce hradit STATECH spolu s příslušnými splátkami také smluvní úrok z dlužných částek do zaplacení ve výši odpovídající aktuální výši úroků z prodlení dle platných právních předpisů.

10.7. Strany se dohodly a výslovně prohlašují, že STATECH je oprávněn prověřovat schopnost Nájemce plnit povinnosti Nájemce dle Smlouvy, zejména schopnost hradit nájemné a veškeré další související platby (dále též jen bonita), přičemž Nájemce se zavazuje poskytnout STATECH k tomuto účelu veškerou součinnost. STATECH má právo vyžádat si od Nájemce účetní výkazy i v průběhu trvání Smluvního vztahu a zjistí-li, že Nájemce při ověřování bonity zamlčel jakékoliv zásadní informace, které mohou vést k zjištění jeho neschopnosti splácet nájemné, či jiné platby, je STATECH oprávněn od Smlouvy odstoupit. Pro případ, že Nájemce je současně klientem skupiny mateco uděluje Nájemce souhlas STATECH s poskytnutím a získáním podkladů k prověření bonity od těchto společností.

10.8. Strany se dále dohodly, že STATECH je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že bude mít pochybnosti o bonitě Nájemce. STATECH není v takovém případě povinen v odstoupení od Smlouvy uvádět důvod odstoupení, ani jakoukoliv bližší specifikaci zdrojů a důvodů pochybnosti o bonitě Nájemce. Strany výslovně konstatují, že při odstoupení od Smlouvy dle tohoto ustanovení nevzniká Nájemci jakýkoliv nárok, včetně náhrady škody, vůči STATECH.

10.9. Nájemce se zavazuje uhradit STATECH, vedle všech ostatních sjednaných plateb, náklady za služby spojené s vyhledáním, zajištěním a odebráním Předmětu, dále náklady na vymáhání dlužných částek a zároveň vynaložené náklady na právní zastoupení.

10.10. V případě zhoršení plnění závazků Nájemce po dobu trvání Smluvního vztahu má STATECH právo požadovat po Nájemci dodatečné zajištění těchto závazků, a to až do celkové výše pohledávek ze Smlouvy, včetně příslušenství.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Práva a povinnosti Stran výslovně neupravené Smlouvou, Rámcovou smlouvou nebo těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

11.2. Součástí těchto VOP je Příloha č. 1 (dále jen Příloha). Ustanovení Přílohy se však použijí pouze tehdy, je-li ve Smlouvě sjednáno poskytnutí příplatku za snížení náhrady škody Nájemcem.

11.3. Promlčecí lhůta ve vztahu k právům vzniklým na základě Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Jakékoliv prodloužení či zkrácení promlčecích lhůt musí být učiněno v písemné formě.

11.4. Tyto VOP nabývají platnosti i účinnosti dne 1. 8. 2022.

 

V Dolních Beřkovicích dne 1. 8. 2022                     

Pavel Boubelík, jednatel STATECH s.r.o.

Příloha:

č. 1      -           Příplatek za snížení náhrady škody

 

Příloha č. 1

všeobecných obchodních podmínek

STATECH s.r.o.

 

Příplatek za snížení náhrady škody „STATECH SECURITY“

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato příloha č. 1 VOP (dále jen Příloha) upravuje práva a povinnosti STATECH a Nájemce v souvislosti s odpovědností za škodu na Předmětu za situace, kdy je sjednán Příplatek (definováno níže).

1.2. Za podmínek stanovených ve VOP a Příloze mají ustanovení Přílohy před ustanoveními VOP o odpovědnosti za škodu a náhradě škody (zejména příslušnými ustanoveními článku 6 VOP) přednost. Odchylná ujednání ve Smlouvě však mají přednost před zněním Přílohy.

2. DEFINICE

2.1. Mimo výrazů definovaných ve VOP nebo na jiných místech Přílohy, definice a jiná ustanovení tohoto článku 2 se uplatní v celé Příloze:

Ceníková cena znamená cenu za pronájem každého jednotlivého Předmětu dle ceníků STATECH, která je vždy specifikována v návrhu na uzavření Smlouvy a/nebo v Rámcové smlouvě (pro zamezení pochybností se uvádí, že případné slevy poskytnuté Nájemci nemají na výši ceníkové ceny vliv); a

Příplatek znamená platbu za snížení náhrady škody ve výši 5% z hrubé Ceníkové ceny.

3. SJEDNÁNÍ A PLATNOST PŘÍLOHY, PLACENÍ PŘÍPLATKU

3.1. Dohodnou-li se v rámci sjednávání Smlouvy dle článku 3 VOP Nájemce a STATECH na tom, že Nájemce bude kromě nájemného a dalších plateb dle článku 4 VOP hradit STATECH také Příplatek, budou se odpovědnostní vztahy mezi STATECH a Nájemcem v souvislosti se škodou vzniklou na Předmětu řídit ustanoveními této Přílohy. Příloha se vztahuje pouze na škody na Předmětu, které vznikly po převzetí Předmětu Nájemcem podle Smlouvy. Pokud bylo použití Přílohy sjednáno dodatečně až po převzetí Předmětu (např. dodatkem ke Smlouvě) vztahují se ujednání Přílohy pouze na škody, které vznikly po účinnosti sjednání jejího použití.

3.2. Příplatek bude Nájemci účtován jako samostatná položka na fakturách vystavovaných dle článku 4 VOP. Pro jeho placení se použijí příslušná ustanovení článku 4 VOP obdobně.

3.3. Na škody vzniklé po dobu, kdy je Nájemce v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy (včetně Příplatku), se ustanovení Přílohy nepoužijí.

4. NÁHRADA ŠKODY

4.1. Náhrada škody v rozsahu Přílohy se použije v případě škod na Předmětu, které vznikly v době pronájmu v důsledku dále upřesněných události v článku 5. Jedná se pouze o škody na Předmětu, bez jakýchkoliv následných škod.

4.2. Do škody pro účely této Přílohy se nezahrnuje škoda na dílech Předmětu, které podléhají rychlému opotřebení a pravidelně se vyměňují (např. pneumatiky, trubice, potrubí, hřídele, řetězy, lana, strojní součásti pro valivý a přímočarý pohyb apod.), pokud tyto díly nebyly poškozeny/zničeny zároveň s ostatními částmi Předmětu nahodilou událostí dále upřesněnou dle článku 5.

4.3. Vznikne-li na Předmětu škoda do výše 15.000,- Kč (bez DPH) včetně, bude Nájemce povinen tuto škodu STATECH nahradit v plné výši.

4.4. Vznikne-li na Předmětu škoda ve výši nad 15.000,- Kč, bude Nájemce povinen nahradit STATECH jen 5% této škody, minimálně však 15.000,- Kč. Ustanovení odstavce 4.5 tím není dotčeno.

4.5. V případě Totální škody na Předmětu a v případě, že Předmět bude poškozen do té míry, že již nebude možno jej objektivně opravit, aby mohl být užíván k jeho původnímu účelu, bude Nájemce povinen zaplatit STATECH místo náhrady škody dle článků 4.3 a 4.4   u Předmětu do jeho stáří 3 roky včetně částku ve výší 25%  hodnoty  nového  Předmětu,   nejméně však 80.000,- Kč a u Předmětů starších částku ve výší 15%   hodnoty nového Předmětu, nejméně však 80.000,- Kč.

4.6. V případě rozporů ohledně skutečné výše škody je rozhodující stanovisko STATECH.

5. ROZSAH POUŽITÍ PŘÍLOHY

Ustanovení této Přílohy se použijí v případech škody, která vznikne na Předmětu jako důsledek níže uvedené události a která není dále omezena:

 • Požár, exploze, přímý úder blesku a v důsledku těchto příčin hašením a stržením;
 • Povodeň, záplava, pád letadla či jeho části a jeho nákladu, vichřice (vichřicí se rozumí působení hmoty vzduchu rychlostí nad 20,8 m/s), krupobití, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, lavina, zřícení budov nebo jejich částí, zřícení staveništní buňky, demolice, rozpínavost ledu nebo sněhu, tíhy sněhu nebo námrazy, zemětřesení, tropické cyklóny a výbuchy sopky, pád stromu nebo jiného předmětu, náraz (bezprostředně působící síla jiného předmětu);
 • Odcizení celého Předmětu v případě, že byl Předmět za nepřítomnosti obsluhy řádně zabezpečen proti odcizení dostupnými bezpečnostnímu prvky na Předmětu a ovládací panely nebyly v blízkosti Předmětu a byly zabezpečeny pod uzamčením na jiném místě;
 • Loupež v případě, že byl Předmět odcizen pachatelem za použití hrubého násilí na obsluze Předmětu;
 • Dopravní nehoda při přepravě Předmětu.

6. OMEZENÍ POUŽITÍ PŘILOHY

Ustanovení této Přílohy se nepoužijí v případě škod, které vznikly na Předmětu bez ohledu na spolupůsobící příčiny následkem těchto událostí nebo skutečností:

 • Úmyslné jednání Nájemce;
 • Nesprávná obsluha nebo údržba Předmětu;
 • Dlouhodobé působení chemických, mechanických, elektrických, elektromagnetických vlivů, oxidace při užívání předmětu nájmu, poškrábání nebo jiné estetické poškození laku, poškození barvami, posprejování, působení chemických vlivů;
 • Používání Předmětu v rozporu s předpisy a pokyny výrobce, technickými pravidly, normami a porušení povinnosti Nájemce vyplývajících ze Smlouvy a z ustanovení právních předpisů;
 • V případě, že řidič při přepravě Předmětu nepřizpůsobí způsob jízdy povětrnostním podmínkám, dopravní situaci;
 • Krádež či loupež v případech, na něž nedopadá ustanovení čl. 5, a vždy v případě, že Nájemce poruší svou povinnost tyto skutečnosti ohlásit Policii ČR;
 • Zpronevěra, podvod, zatajení věci a neoprávněné užívání Předmětu třetí osobou;
 • Zpětné vzdutí odpadních vod z kanalizace;
 • Následná škoda jakéhokoliv druhu;
 • Pokud Nájemce nesplní nebo poruší povinnosti v souvislosti s nahlášením škody dle ustanovení čl. 7 Přílohy.

 

Pro zamezení pochybnostem se uvádí, že ve výše uvedených případech dle tohoto článku 6 odpovídá Nájemce za škody dle VOP v plné výši.

7. OZNÁMENÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU

V případě vzniku jakékoliv škody na Předmětu je Nájemce povinen ihned po vzniku nebo zjištění škody provést průkaznou fotodokumentaci poškození a neprodleně škodu oznámit STATECH a nejpozději do 48 hodin zaslat STATECH oznámení o škodě včetně fotodokumentace, a to na e-mailovou adresu: servis@statech.cz.    

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Pronajímatel je oprávněn měnit tuto Přílohu. Již uzavřené přílohy zůstávají platné. Aktuální znění Přílohy určí pronajímatel nejpozději do 20 kalendářních dnů před nabytím účinnosti změny oznámením na www.mateco.cz. Nájemce je oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas s takovou změnou písemným vyjádřením STATECHU nejpozději do 20 kalendářních dnů od zveřejnění této změny a v takovém případě není změnou vázán.

 

Cookies

Chceme, abyste na našem webu našli rychle vše, co hledáte a nejen my vám zobrazovali věci, které vás zajímají. Proto potřebujeme ukládat cookies. Cookies slouží k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Další informace naleznete v našich zásadách týkající se cookies.